Zmiany na rynku branży finansowej

Podstawy prawne zmian na rynku finansowym:

 • Dyrektywa 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmienia i rozszerza
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń
 • Wytycznych 22/03/2016 I ESMA 2015/1886 PL. Wytyczne mają zastosowanie w odniesieniu do świadczenia usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej wyszczególnionych w sekcji A oraz sekcji B załącznika I do MiFID II. Wytyczne weszły w życie od 3 stycznia 2017 r.

Aby pracownicy instytucji finansowej/ pośrednicy finansowi/doradcy finansowi mogli udzielać informacji o instrumentach finansowych musza posiadać odpowiednie kwalifikacje. Wg dyrektywy „Odpowiednie kwalifikacje” oznaczają pozytywne zaliczenie testu kwalifikacyjnego bądź odbycie szkolenia spełniającego kryteria określone niniejszymi wytycznymi.   Bez potwierdzenia kwalifikacji nie mogą udzielać informacji ani doradzać w zakresie instrumentów/produktów finansowych.

Jak rozwiązać problem MIFID II?

Problem rozwiązuje szkolenie na poziom Licencjonowanego Doradcy Finansowego EFG® . Po zdanym egzaminie doradcy otrzymują od Europejskiej Federacji Doradców Finansowych EFFP Polska:

 • Certyfikat MIFID II, który umożliwia pracę zgodnie z wymogami
 • Tytuł Licencjonowanego Doradcy Finansowego I stopnia European Financial Guide®

Tworzy to podstawę do wykonywania zawodów zgodnie  z  Klasyfikacją Zawodów i Specjalności na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania:

 • Doradca     Finansowy 241202
 • Pośrednik Finansowy 331103

Bez certyfikatu nie będzie możliwe kontynuowanie pracy

Tło zmian MIFID II:

The European Securities and Markets Authority (ESMA), (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) jest niezależnym organem UE, którego celem jest poprawa ochrony inwestorów oraz promowanie stabilnych i sprawnych rynków finansowych.

ESMA opublikował “Final report – Guidelines for the assessment of knowledge and competence” w związku z dyspozycją art. 25 (1) dyrektywy MiFID II

W artykule jest mowa:
„Państwa członkowskie wymagają, aby firmy inwestycyjne zapewniały i wykazywały właściwym organom na żądanie, że osoby fizyczne świadczące na rzecz klienta usługi doradztwa inwestycyjnego lub przekazujące mu informacje o instrumentach finansowych, usługach inwestycyjnych lub usługach dodatkowych w imieniu firmy inwestycyjnej posiadają wiedzę i kompetencje niezbędne do wypełniania obowiązków określonych w art. 24 i niniejszym artykule. Państwa członkowskie publikują kryteria, które mają być wykorzystywane do oceny takiej wiedzy i takich kompetencji”

W praktyce wszyscy oferujący:

 • ubezpieczenia na życie
 • fundusze inwestycyjne
 • obligacje
 • kredyty hipoteczne
 • diamenty inwestycyjne This image has an empty alt attribute; its file name is daiment-png-1024x659.png
 • złoto inwestycyjne
 • inne produkty inwestycyjne …

zobowiązani są do pełnej, pogłębionej analizy z  zachowaniem parametrów:
adekwatności,  dopasowania oraz proporcjonalności produktu do klienta.