Zjazd I – opis szkolenia

Cel szkolenia: Ryzyka finansowe i prawne w biznesie cz. I

Celem jest przygotowanie uczestników prowadzących działalność gospodarczą w formie jednosoobowej, spółki cywilnej albo spółki prawa handlowego, do poradzenia sobie z najczęstszymi ryzykami takimi jak: inflacja, kredyt, leasing, sposób opodatkowania produktów finansowych, koszty produktów finansowych. Celem jest przygotowanie do radzenia sobie z ryzykami prawnymi i biznesowymi takimi jak: dopasowanie formy prawnej do rodzaju działalności, wielkości obrotu i sytuacji rodzinnej, zabezpieczenie firmy przed rozwodem i podziałem majątku w rodzinie własnej albo wspólnika, śmiercią członków rodziny lub wspólnika czy zachowkami przy podziale majątku pomiędzy dziećmi.

Wiedza po szkoleniu:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu funkcjonowanie inflacji, mechanizmu kredytowego, mechanizmu leasingu, sposobu naliczania odsetek, sposobu wyliczania podatków w instrumentach finansowych. Ma także wiedzę na temat sposobu określania ryzyk prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą we wszystkich formach prawnych. Ryzyk wynikających  z sytuacji rodzinnej i majątkowej w rodzinie, odpowiedzialności za długi firmy i pozafirmowe, ryzyk płynących  z reguł dziedziczenia ustawowego i testamentowego. Uczestnik posiądzie  wiedzę o sposobach zabezpieczenia biznesu na wypadek śmierci właściciela, wspólnika lub ich małżonków.

Umiejętności po szkoleniu:

Umiejętność 1
Po ukończeniu szkolenia uczestnik umie samodzielnie: zdecydować jak forma prawna jest najbardziej dostoswana do rodzaju jego działalności, jak ułożyć relacje majątkowe w małżeństwie i zabezpieczyć siebie przed rozwodem, a majątek przed długami, dobrać sposób przekazania biznesu następnemu pokoleniu, umie ocenić długotrwałe efekty zadłużenia oraz wpływ inflacji w projektowanym biznesie, umie ocenić wartość pieniądza w czasie w aspekcie kosztów kredytu i leasingu.  

Umiejętność 2
Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma umiejętność graficznego przedstawiania mechanizmów finansowych, przekładania schematów graficznych na język komputera finansowego, potrafi samodzielnie obliczać efekty lokat, koszty kredytów i leasingu, umie policzyć zarówno kapitał jak i odsetki w dolnej racie lub ich okresie, umie samodzielnie wybrać czy leasing jest lepszy czy kredyt, potrafi podjąć decyzję o restrukturyzacji kredytu i refinansowaniu starego kredytu nowym kredytem – nie dlatego, że taki chce sprzedać pracownik banku – tylko dlatego, ze sam wylicza, czy jest to opłacalne. Uczestnik potrafi samodzielnie ocenić, czy prowadzona przez niego firma działa we właściwej formie prawnej, jak odpowiada za długi firmy, jak ukształtować strukturę majątku w małżeństwie i umiejscowić w nim biznes i majątek pozabiznesowy, jak zabezpieczyć się przed podziałem majątku, jak zabezpieczyć firmę i rodzinę przed skutkami śmierci właściciela lub współwłaściciela firmy.

Zjazd I – tematyka

Zjazd I Dzień I
1. Komputer finansowy HP10BIIPlus w biznesie 8h
1.1. Pretest: 5 zadań biznesowych (lokata, inflacja, kredyt, leasing, renta kapitałowa)
1.2. Wprowadzenie do współczesnego świata software’u i hardware’u finansowego
  1.2.1. Zasady działania mechanizmów finansowych
  1.2.2. Graficzne przedstawianie mechanizmów finansowych
1.3. Metoda kinezjologiczna jako jedyna do szybkiej nauki finansów
  1.3.1. Znaczenie metody
  1.3.2. Tekst piosenki
  1.3.3. Identyfikacja rejestrów finansowych
1.4. Lokata jako podstawy mechanizm procentu składanego
1.5. Inflacja i jak sobie z nią radzić?
1.6. Co daje regularne oszczędzanie
1.7. Zasady liczenia kredytów
  1.7.1. Obliczanie raty malejącej
  1.7.2. Obliczanie raty stałej kredytu
  1.7.3. Obliczanie odsetek w racie stałej
  1.7.4. Obliczanie kapitału w racie stałej
  1.7.5. Obliczanie bilansu kredytu po dowolnej racie
  1.7.6. Obliczanie spłaconych odsetek w dowolnym okresie rat
  1.7.7. Obliczanie spłaconego kapitału w dowolnym okresie rat
1.8. Zasady liczenia leasingu
  1.8.1. Obliczanie raty stałej leasingu
  1.8.2. Obliczanie bilansu leasingu po dowolnej racie
1.9. Test kompetencji po 8 godzinach nauki

Zjazd I Dzień II
2. Ryzyka prawne w biznesie i życiu rodzinnym 8h
2.1. Własność w rodzinie, czyli czy wiemy, co do nas należy
  2.1.1. majątek niefirmowy
  2.1.2. firma – wszystkie formy prawne, ryzyko rozwodu i podziału majątku w rodzinie wspólnika
  2.1.3. odpowiedzialność za długi w małżeństwie – przed czym nie chroni nas intercyza
2.2. Sposoby przekazywania majątku w rodzinie – darowizna i inne ryzykowne umowy
2.3. Firma i dobór formy prawnej do skali i charakterystyki biznesu
  2.3.1. rodzaje ryzyk prawnych i podatkowych w biznesie
  2.3.2. przesłanki doboru formy prawnej – na co zwrócić uwagę
  2.3.3. indywidualna działalność gospodarcza
  2.3.4. spółka cywilna
  2.3.5. spółka jawna i pozostałe spółki osobowe w kodeksie spółek handlowych
  2.3.6. spółki kapitałowe: spółka z o.o. i spółka akcyjna
2.4. Czy teściowa twojego wspólnika może po jego śmierci wejść do spółki, czyli o prawie spadkowym
  2.4.1. spadek dziedziczy się z dwóch stron – reguły dziedziczenia ustawowego
  2.4.2. odpowiedzialność za długi spadkowe – nie jest tak różowo, jak piszą gazety
  2.4.3. zachowek
2.5. Sukcesja biznesu i majątku w rodzinie – co może pójść nie tak?

Kontakt: