Regulamin Sklepu: www.finanse-przedsiebiorcy.pl

Regulamin

Regulamin Sklepu: www.finanse-przedsiebiorcy.pl

 • 1. Zasady ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usługdrogą elektroniczną, za pośrednictwem sklepu internetowego 
www.finanse-przedsiebiorcy.pl (zwanego dalej „Sklepem”) przez Agencja Reklamowa Marianna Garus ul. Rybnicka 23, 41-706 Ruda Śląska (zwaną dalej „Usługodawcą”).

Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej i telefonicznie

 • e-mail: garus.marianna@gmail.com
 • tel. 697092823

Serwis skierowany jest do Przedsiębiorców i do Konsumentów

Korzystanie ze Sklepu: www.finanse-przedsiebiorcy.pl  przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie poniższego Regulaminu oraz zgodę na warunki korzystania ze Sklepu przez Usługodawcę.

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony w witrynie internetowej Sklepu: www.finanse-przedsiebiorcy.pl 

Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy.

Usługodawca ostrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem zainfekowania jego systemu niechcianym, szkodliwym oprogramowaniem. Tylko i wyłącznie po stronnie Użytkownika spoczywa obowiązek zabezpieczania własnego sprzętu przed takim niepożądanym zdarzeniem (przy pomocy programu antywirusowego i zapory sieciowej typu firewall)

 • 2. Definicje

Sklep: www.finanse-przedsiebiorcy.pl Sklep, dostępny pod adresem  www.finanse-przedsiebiorcy.pl, którego właścicielem i administratorem jest:

Agencja Reklamowa Marianna Garus ul. Rybnicka 23, 41-706 Ruda Śląska

Dni robocze – Dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dokumentacja lub Opracowanie- Wykonany na indywidulane zamówienie dokument o treści finansowej

Cennik – oferta Usługodawcy prezentowana na stronie internetowej lub przesłana indywidualnie Użytkownikowi przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

Regulamin – Niniejszy Regulamin Sklepu: www.finanse-przedsiebiorcy.pl.

Strona Internetowa Użytkownika – Strona internetowa pod unikalną domeną: www.finanse-przedsiebiorcy.pl. do korzystania z której Użytkownik jest uprawniony.

Usługodawca – Agencja Reklamowa Marianna Garus ul. Rybnicka 23, 41-706 Ruda Śląska NIP: 6411192317

Produkty – Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną takie jak; e-booki. Kursy on-line, indywidualne sesje coachingowe, filmy i kursy video

Umowa – sprzedaży  produktów (usług) za pośrednictwem: www.andrzejfesnak.pl

Przedsiębiorca – Przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 Kodeksu cywilnego.

Konsument– Osoba w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego

Użytkownik – Przedsiębiorca i Konsument korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę.

Strona Sklepu – Strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi sklep, działający w domenie: www.finanse-przedsiebiorcy.pl.

Zamówienie – Przyjęcie oświadczenie woli Użytkownika stanowiące odpowiedź na ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług na zasadach określonych w niniejszym

 • 3. Korzystanie z Serwisu

Korzystanie z Serwisu to wszelkie czynności prowadzone przez Użytkownika na stronie: www.finanse-przedsiebiorcy.pl polegające na analizie treści jak i zmierzające do dokonania zakupu prowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Serwisu:

 • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • najnowsza wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera lub Safari,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
 • program do odczytu plików formatu PDF,
 • program do odczytu plików formatu Word
 • program do odczytu plików formatu Excel
 • program do odczytu plików formatu PowerPoint

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie treści Sklepie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 • 4. Produkty

Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą produktów multimedialnych w
formie plików cyfrowych:

 • kursów on-line
 • e-booków
 • filmów
 • arkuszy kalkulacyjnych

które nie są zapisane na nośniku materialnym.

Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, zakup Ebooka/kursu on-line może zostać

zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry. Podczas składania zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Użytkownika.

Dane wystawcy faktur:

Agencja Reklamowa Garus Marianna
41-706 Ruda Śląska
ul Rybnicka 23
NIP: 641-119-23-17

Regon: 240155107
GSM: (+48) 697 092 823

garus.marianna@gmail.com

W przypadku zamówienia jednocześnie Ebooka/-ów i produktu/-ów innego rodzaju, zamówienie zostanie podzielone na zamówienia cząstkowe. Każde z zamówień zostanie zrealizowane odrębnie.

Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w koncie Użytkownika zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia złożonego przez Użytkownika.

Zamówienie zawierające Ebooki/kursu on-line zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu pełnej płatności.

Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności na adres e-mail podany przez Użytkownika zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Ponadto wiadomość e-mail zawierać będzie: kod dostępu lub hasło do produktu.

Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Użytkownika jest informowany o zaistniałej sytuacji. Wiadomość zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Użytkownika. W przypadku dokonania przez Użytkownika uprzedniej płatności za takie zamówienie, wpłacona kwota zostanie zwrócona na konto Użytkownika.

Umowy o Sprzedaż Produktów w ramach Sklepu są zawierane na czas określony lub nieokreślony. Użytkownik o czasie obowiązywania umowy w przypadku umów na czas określony będzie informowany w ofercie. Po upływie czasu na jaki taka umowa została zawarta umowa rozwiązuje się.

Usługodawca świadczy usługi płatne, polegające tworzeniu Dokumentacji i Opracowań z zakresu Doradztwa Finansowego na indywidualne zamówienie i na warunkach finansowych ustalanych indywidulanie.

Użytkownik może składać takie Zamówienia poprzez formularz dostępny w Sklepie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Sklepie lub telefonicznie na numer wskazany w Regulaminie.

W przypadku Dokumentacji lub Opracowania indywidulanego każdorazowo zostaną ustalone szczegółowe warunki realizacji zamówienia, płatności i sposobu dostarczenia produktu.

Po złożeniu Zamówienia, Użytkownik otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia, w którym wyszczególniona jest szacowana liczba Dni roboczych potrzebnych do przesłania zamówionej Dokumentacji lub Opracowania przez Usługodawcę oraz potwierdzenie wartości Zamówienia brutto.

Indywidualne warunki wykonania Dokumentacji lub Opracowania przez Usługodawcę zostaną zawarte w odrębnej umowie.

Użytkownik dokonuje płatności za świadczone na jego rzecz Usługi z góry poprzez przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę. Użytkownik może dokonać również płatności za pośrednictwem płatności elektronicznej dostępnej w Serwisie.

Usługodawca ma prawo odstąpić od realizacji Zamówienia z uzasadnionych przyczyn, w granicach dozwolonych obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności niezapłacenia przez Użytkownika ceny lub niedostarczenia niezbędnych informacji służących do wykonania Dokumentacji lub Opracowania. Usługodawca ma prawo do zachowania wynagrodzenia, jeżeli niemożność wykonania Usługi leży po stronie Użytkownika.

Usługodawca zwróci wpłaconą kwotę, jeżeli niemożność wykonania usługi leży postronnie Usługodawcy.

W przypadku Usługi już częściowo zrealizowanej Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do wykonanych prac.

Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie faktur bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej na adres e-mailowy Użytkownika wskazany w potwierdzeniu Zamówienia. Za doręczenie faktury przyjmuje się chwilę jej wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika.

Ceny Usług przedstawione w Serwisie podane są w złotych polskich i stanowią cenę brutto. O wysokości wliczonego podatku VAT informują odpowiednie przepisy podatkowe.

 • 5. Obowiązki i prawa Użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Użytkownika w szczególności nie jest uprawniony do:

 1. rozpowszechniania produktów multimedialnych w formie plików cyfrowych lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;
 2. zwielokrotniania produktów multimedialnych w formie plików cyfrowych w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z produktów multimedialnych w formie plików cyfrowych, chyba że przepis prawa lub autor wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.

Informuje się, że poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, udostępnianie produktów multimedialnych w formie plików cyfrowych osobom trzecim jest niedozwolone.

 • 6. Odpowiedzialność i prawa Usługodawcy

Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i w udostępnianiu Stron Internetowych Sklepu, jeśli powodem jest: modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy; działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy) lub siła wyższa.

 • 7. Reklamacje

Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Usługodawcę, w ramach Sklepu.

Klient może zgłosić reklamację w szczególności w przypadku, gdy:

 1. zakupiony produktów multimedialnych w formie plików cyfrowych okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się, wtedy w ciągu 2 (dwóch) dni od dokonania zapłaty za Ebook nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania/udostępnienia.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną. W zgłoszeniu powinny być wszelkie niezbędne informacje umożliwiające zidentyfikowanie problemu

Reklamacje mogą być przesyłane na adres e-mail Usługodawcy: garus.marianna@gmail.com.

Usługodawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi w tym czasie reklamacja zostanie uznana zgodnie z oczekiwaniami Użytkownika

W przypadku uznania reklamacji dotyczącej e-booka lub kursu on-line Użytkownikowi zostanie jeszcze raz udostępniony produkt w postaci pliku PDF lub dostęp do produktu on-line.

Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Użytkownika opisu reklamacji oraz danych kontaktowych na adres e-mail: garus.marianna@gmail.com

 • 8. Odstąpienie od umowy
 1. Prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość

nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie Ebooka/ kursu on-line, który nie jest zapisany na nośniku materialnym.

Dotyczy to sytuacji na

Platformie: fortis.moodle.org.pl, ponieważ spełnianie świadczenia

rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia

od umowy.

(zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

 1. Innymi słowy:

Warunkiem zakupu produktów multimedialnych jest rezygnacja z prawa zwrotu.
Produkt
jest chroniony jako wartość intelektualna. Otrzymanie hasła dostępu jest równoznaczne z użytkowaniem produktu i wówczas nie przysługuje prawo do zwrotu.

 • 9. Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu.

Treść Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

Regulamin jest dostępny w języku polskim.

Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest Przedsiębiorca będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

REGULAMINY

KONTAKT

Agencja Reklamowa Marianna Garus

Rybnicka 23, 41-706 Ruda Śląska

garus.marianna@gmail.com

+48 697 092 823

ADRES DO ZWROTÓW Produktów Fizycznych

Sprzedajemy tylko produkty cyfrowe, nie ma fizycznych przedmiotów do zwrotu.

Copyright © 2024 dr Andrzej Fesnak, EFC®, Agencja Reklamowa Marianna Garus