Zjazd II – opis szkolenia

Cel szkolenia

Celem szkolenia: Ryzyka finansowe i prawne w biznesie cz II jest przygotowanie uczestników prowadzących działalność gospodarczą w formie jednosoobowej lub  jako spółka z o.o. do radzenia sobie z najczęstszymi ryzykami wynikającymi z nieregularnych przepływów finansowych. Są to takie zagadnienia jak: wewnętrzna stopa zwrotu z  biznesu, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu z  biznesu, wartość bieżąca netto jako podstawa decyzji inwestycyjnej,  obliczanie punktu opłacalności poziomu kosztów oraz wielkości sprzedaży, a także ryzyka prawnego wynikającego z nieubezpieczalnego ryzyka w biznesie. Właściwy dobór formy prawnej działalności gospodarczej jest elementem kluczowym w bezpiecznym budowaniu majątku osobistego i rodzinnego.

Wiedza:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma uporządkowaną wiedzę kiedy i jak ma się posługiwać metodą wewnętrznej stopy zwrotu IRR oraz zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu MIRR, umie określić  parametry decyzji biznesowej w oparciu o wartość bieżącą netto NPV, umie  wymienić poszczególne elementy wpływające na punkt opłacalności w biznesie, wie jakie są rodzaje nieubezpieczalnego  ryzyka związanego z własnym biznesem. Uczestnik ma wiedzę, jak zabezpieczać majątek prywatny  przed długami firmy a także przed ryzykiem rozwodu i wymuszonego podziału majątku.

Umiejętności:

Umiejętność 1
Po ukończeniu szkolenia uczestnik umie samodzielnie: określić poziom zależności poszczególnych elementów decyzji w zakresie opłacalności biznesu, umie nazwać i sklasyfikować elementy ryzyka, potrafi zdecydować jakie aplikacje finansowe pomagają dokonać analizy ryzyka. Uczestnik umie określić jak ma kształtować własność w rodzinie poprzez umowę majątkową małżeńską oraz formy przekazania majątku za życia.

Umiejętność 2
Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma umiejętność policzenia wewnętrznej stopy zwrotu IRR lub  zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu MIRR we własnym  biznesie, umie policzyć wartość bieżącą netto NPV,  aby podjąć decyzję biznesową. Umie  wyliczyć poziom kosztów zmiennych, poziom kosztów stałych oraz cenę aby zachować opłacalność biznesu, potrafi wyliczać bezpieczne zmiany procentowe oraz zmieniać poszczególne elementy wpływające na punkt opłacalności, potrafi obliczać konieczny poziom narzutu i marży w swoich działaniach biznesowych  I  w biznesie, wie jakie są rodzaje nieubezpieczalnego  ryzyka związanego z własnym biznesem. Uczestnik umie świadomie kształtować elementy Ładu Rodzinnego, potrafi tworzyć zasady budowania majątku osobistego w rodzinie oraz stworzyć zasady i znaczące elementy planu sukcesji w rodzinie na poszczególnych etapach życia.

Zjazd II – tematyka

Zjazd II Dzień I
1. Cash Flow czyli nierówne przepływy finansowe w biznesie
1.1. Pretest komptencji biznesowych (IRR, NPV, MIRR, BEP)
1.2. Powtórka metody kinezjologicznej
1.3. Powtórka zasad liczenia TVM
1.4. Zasady liczenia Cash FLow
  1.4.1. Rysowanie Cash Flow
  1.4.2. Wprowadzanie danych
1.5. Zasada CFo – przepływ inicjujący
1.6. Blokowanie przepływów – zasada Nj
1.7. Obliczanie NPV, wartość bieżąca netto jako podstawa decyzji inwestycyjnej
1.8. Obliczanie IRR, wewnętrzna stopa zwrotu
1.9. Zasady obliczania MIRR, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu
1.10. Obliczanie BEP, (punkt opłacalności)
  1.10.1. Obliczanie kosztów zmiennych VC przy BEP, (punkt opłacalności)
  1.10.2. Obliczanie kosztów stałych FC przy BEP, (punkt opłacalności)
  1.10.3. Obliczanie ceny minimalnej SP przy BEP, (punkt opłacalności)
  1.10.4. Obliczanie wolumenu sprzedaży przy BEP – 0 (sprzedażpokrywająca koszty)
1.11. Zamiany procentowe
1.12. Test przyrostu kompetencji biznesowych

Zjazd II Dzień II
2. Ryzyka prawne w biznesie i życiu rodzinnym 8h
2.1. Jak kształtować własność w rodzinie   2.1.1. umowa majątkowa małżeńska (intercyza) – rodzaje, ochrona przed długami
 2.1.2. sposoby przekazania majątku za życia, elementy Ładu Rodzinnego
2.2. Finanse osobiste w rodzinie – podsumowanie i zasady ogóle
2.3. Budowa biznesu i majątku rodzinnego – case study
  2.3.1. dobór formy prawnej
  2.3.2. zabezpieczenie majątku prywatnego przed długami firmy
  2.3.3. zabezpieczenie przed ryzykiem rozwodu i podziału majątku
  2.3.4. zabezpieczenie przed ryzykiem chorób§§
  2.3.5. zabezpieczenie przed ryzykiem śmierci – warianty rozwiązań
2.4. Plan sukcesji w rodzinie na poszczególnych etapach życia – case study

Kontakt: