HP 17 BII+

HP 17BII+ to najlepszy model
kalkulatora finansowego Hewlett Packard.

Daje ogromne możliwości zastosowania w finansach, bankowości, księgowości, biznesie. Posiada ponad 250 funkcji finansowych łatwych w użyciu. Dostęp do funkcji jest poprzez system rozwijalnego menu na ekranie kalkulatora.

Oprócz wbudowanych  funkcji w kalkulatorze jest także aplikacja HP SOLVE. Pozwala wpisać własne równania i rozwiązać zagadnienie bez konieczności stałego programowania kalkulatora. Liczba wpisanych wzorów własnych zależy od ilości dostępnej pamięci RAM.

Bardziej zaawansowany użytkownik może korzystać:

– z trybu RPN czyli odwrotnej notacji polskiej (Reverse Polish Notation)
– z trybu algebraicznego, wymagającego nawiasów

 1.Właściwości fizyczne HP17BII+:

wyświetlacz LCD – 2 linie x 22 cyfry / bateria – 2 x CR 2032 3V / system wpisywania danych – RPN i algebraiczny / pamięć ,dodatkowe RAM – 32 Kb / wbudowane funkcje – ponad 250 / klawisze – znaki i cyfry / litery dostępne przez menu / możliwość czyszczenia pamięci i usuwania niewłaściwego wpisu / pamięć – rejestry finansowe: N, I/YR, PV, PMT, FV / pamięć – rejestry stosu : X , Y , Z , T / odwracanie kolejności wpisanych danych / zerowanie pamięci / wywoływanie danych z rejestru finansowego: RCL , STO / automatyczna stała STO, LSTx / zmiana znaku – +, – / komunikat o błędach / możliwość współpracy z drukarką HP 82240 /

2.Funkcje finansoweHP17BII+:

TVM, WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE / procent składany / oprocentowanie roczne / pełne okresy płatności ,kapitalizacji / niepełne okresy płatności , kapitalizacji / automatyczny mnożnik przez miesiące w roku / tryb końcowy w kapitalizacji END / tryb początkowy w kapitalizacji BEGIN / konwersja stóp procentowych w dowolnym okresie / stopa nominalna / stopa efektywna / dowolne okresy kapitalizacji /

INSTRUMENTY FINANSOWE / kredyty, pożyczki,leasing / leasing z przesunięciami płatności / płatności z góry z wartością końcową leasingu / depozyty, lokaty / regularne oszczędzanie, ubezpieczenie na życie / fundusze inwestycyjne, emerytalne / renty kapitałowe, emerytury / pożyczki z niepełnym pierwszym okresem płatności / siła nabywcza po uwzględnieniu inflacji / cena polisy ubezpieczeniowej /

NIERUCHOMOŚCI / zysk netto przy odsprzedaży domu / stopa zwrotu inwestycji w dom / stopa zwrotu z odsprzedaży kredytu hipotecznego / spłaty po okresie karencji, spłaty odroczone / zysk z dzierżawy / dzierżawa z ratami płatnymi z góry /

AMORTYZACJA /amortyzacja rat kredytowych i leasingowych / kapitał bazowy w dowolnej racie i okresie płatności / odsetki w dowolnej racie i okresie płatności / bilans kredytu i leasingu w dowolnym okresie płatności / amortyzacja liniowa SL / wartość amortyzacji / pozostała część majątku / amortyzacja degresywna SD / amortyzacja metodą sumy cyfr roku SOYD / wartość amortyzacji z dowolną datą nabycia w roku / amiana metody amortyzacji degresywnej na liniową / nadwyżki amortyzacji /

CF-ANALIZA PRZEPŁYWÓW GOTÓWKOWYCH / wartość przepływu / ilość przepływów / stopa bieżąca netto NPV / wewnętrzna stopa zwrotu IRR,YR / zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu MIRR / przyszła wartość dodatnich przepływów gotówki NFV / ujednolicona seria netto NUS / przeglądanie wpisów przepływu gotówki / zmiana wartości przepływów gotówki / zmiana ilości przepływów gotówki /

3.Funkcje biznesoweHP17BII+:

PROCENTY / zmiana procentowa / procent całości / kwota końcowa po dodaniu lub odjęciu procentów / okresy oprocentowania różne od okresów płatności / rabaty / opłaty manipulacyjne / narzut / marża / cena / koszt / zwrot z kapitału własnego / podwyżki płac / wypłaty stałe + prowizje /

WALUTY / kurs wymiany / konwersje dowolnych par walut / przechowywanie zestawów dowolnych walut / przywoływanie zestawów dowolnych walut / ilość walut w koszyku /

LISTY KOSZTÓW / tworzenie list / przeglądanie list / edycja list / nadawanie nazw listom / przechodzenie między listami / obliczanie sum cząstkowych / obliczenia dokonywane na 2 listach /

4.Kalendarz:

przeszłość od pt 15.10.1582 / przyszłość do pt 31.12.9999 / zegar / przypomnienie tonowe / aktualna data / amerykański format daty: miesiąc – dzień – rok / europejski format daty: dzień – miesiąc – rok / określanie dnia tygodnia dowolnej daty / obliczanie ilości dni między datami ( na bazie miesiąca 30 dni ) / obliczanie rzeczywistej ilości dni miedzy datami ( z przestępnymi ) / obliczanie dat przeszłych i przyszłych / zintegrowanie kalendarza z funkcjami finansowymi / terminarz wydarzeń / przeglądanie terminów /

5.Programowanie:

metoda programowania – Solver / automatyczne wbudowane podprogramy -68 podprogramów / pojemność pamięci – 400 kroków / identyfikacja instrukcji w liniach programu / wyświetlanie równania / automatyczna weryfikacja poprawności zapisu równania / możliwość skoków w programie / możliwość pętli w programie / zmiana instrukcji w linii programu / zmienne / operatory / funkcje /

6.Obligacje:

cena obligacji ( price ) / zysk z obligacji / obligacje z półrocznym kuponem / obligacje z rocznym kuponem /

7.Funkcje matematyczne:

logarytm naturalny ln / silnia n! / nawiasy / +, -, x, /, %, 1/x, +/-, ln, ex, n!, / reszta z dzielenia / przywoływanie ostatnich operacji / wpisywanie działań arytmetycznych jako stałe / notacja naukowa dużych i małych cyfr / obliczenia łańcuchowe /

8.Funkcje statystyczne:

analiza statystyczna jednej zmiennej / analiza statystyczna dwóch zmiennych / statystyka sumacyjna / średnia arytmetyczna / mediana / średnia ważona / odchylenie standardowe / minimum / maximum /

różnica minimum i maximum / sortowanie rosnące / sortowanie malejące / prognozowanie / x,y / współczynnik korelacji / zgrupowane odchylenie standardowe / linearna metoda dopasowania krzywej /ekspotencjalna metoda dopasowania krzywej / logarytmiczna metoda dopasowania krzywej / potęgowa metoda dopasowania krzywej / przewidywanie sprzedaży na podstawie danych statystycznych / przewidywanie sprzedaży przy wprowadzaniu zmiennych /

W zestawie:

Kalkulator wyposażony jest w polską instrukcję użytkownika w pdf. Instrukcja ta jest w zasadzie najlepszym współczesnym przewodnikiem po świecie finansów, zawiera bardzo dużo konkretnych przykładów rozwiązywania zagadnień finansowych.
HP 17BII+ to prawdziwy przyjaciel ludzi zainteresowanych finansami.