Jakie formalności są potrzebne do dofinansowania?

Jakich formalności wymaga dofinansowanie z
Regionalnego Programu Operacyjnego?

Poniżej zakres informacji niezbędnych do przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej.  Dokumenty należy złożyć u Operatora w celu ubiegania się o dofinansowanie usług rozwojowych.

DANE PRZEDSIĘBIORSTWA:

 1. Numer NIP
 2. Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail
 3. Wielkość firmy:
  – mikro (w tym: samozatrudniony?)
  – małe przedsiębiorstwo?
  – średnie przedsiębiorstwo?
 4. Czy przedsiębiorstwo jest niezależne/ partnerskie/ związane (powiązane)?
 5. Czy przedsiębiorstwo uzyskało pomoc de minimis?
 6. Czy w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach przedsiębiorstwo korzystało z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego? Jeśli tak, w jakiej wysokości w euro?
 7. Czy przedsiębiorstwo posiada prawną możliwość odzyskania VAT
  (tj. czy jest VATowcem”)?

DANE DOTYCZĄCE  PRACOWNIKÓW:
Dane dotyczą wszystkich pracowników (w tym właściciela),
którzy zostaną skierowani na szkolenie:

 1. Imię
 2. Nazwisko
 3. Nr PESEL
 4. Wykształcenie
 5. Adres zamieszkania
 6. Nr telefonu
 7. Adres e-mail
 8. Stanowisko
 9. Forma zatrudnienia (np. umowa o pracę)
 10. Okres zatrudnienia (od.. do..)
 11. Czy należy do którejś z poniższych kategorii?
  Należy to proszę podkreślić lub zaznaczyć kolorem:

– osoba bezdomna;
– osoba z niepełnosprawnościami;
– osoba przebywająca w gospodarstwie domowym, bez osób pracujących;
– osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i        dzieci pozostających na utrzymaniu

Tabela do uzupełnienia w/s dofinansowania:

Zazwyczaj firmy przekazują tabelę do księgowości.
Zależy to od indywidualnej sytuacji firmy.
Tabelę może wypełnić również sam właściciel.

 

DANE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA
DO OKREŚLENIA JEGO STATUSU

Typ danych W ostatnim okresie sprawozdawczym

(01.01.2017-31.12.2017)

W poprzednim okresie sprawozdawczym

(01.01.2016-31.12.2016)

W okresie sprawozdawczym
za drugi rok wstecz
od ostatniego okresu sprawozdawczego
(01.01.2015 -31.12.2015)
Wielkość zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty RJP
Obroty ze sprzedaży netto (w euro na koniec roku obrotowego)
Suma aktywów bilansu(w euro)

Poniżej są wartości kursów euro dla okresów sprawozdawczych:

Okres sprawozdawczy a kurs Euro z dnia


01.01.2017-31.01.2017  – 4,1709  (2017-12-29)
01.01.2016-31.12.2016 – 4,4240  (2016-12-30)
01.01.2015-31.12.2015 – 4,2615  (2015-12-31)
01.01.2014-31.12.2014 – 4,2623  (2014-12-31)